သီေပါျမိဳ ့နယ္၀မ္စိုင္းရြာတြင္ TEES အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဆက္လက္ျပဳလုပ္

TEESတျဖစ္လည္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွအစျပဳတည္ေထာင္သည့္ပညာေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအား ျပီးခဲ့သည့္ဧျပီလ ၁ရက္ေန ့မွစတင္ကာ သီေပါျမိဳ ့နယ္၊ ၀မ္စိုင္းေက်းရြြာ၌ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားေပါင္း ၅၈ဦးျဖစ္သည့္ နမ့္လန္းျမိဳ ့နယ္မွ ၄၆ဦး၊ တန္ ့့ယမ္းျမိဳ ့နယ္မွ ၁၀ဦးႏွင့္ မိုးနဲျမိဳ ့နယ္မွ၂ဦးတို ့မွတက္ေရာက္က လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ TEES ဆရာ၊ ဆရာအျဖစ္စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ TEESအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲကို ဧျပီလ၁ေန ့မွဧျပီလ ၁၂အထိသတ္မွတ္ထားျပီး သၾကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ပတ္တာယာယီရပ္ဆိုင္းထားကာ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ျပီးဆံုးသည့္ေနာက္ ဧျပီလ ၁၉ရက္ေန ့မွေမလ ၆ရက္ေန ့အထိဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ၏သင္တန္းဆင္းပြဲကိုမူ ေမလ ၇ရက္ေန ့တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ေက်းလက္ေဒသပညာေရးႏွင့္ဖြံ ့ျဖိဳေရးအဖြဲ ့ CRED(Central for Rural Education and Devilopment) ထံမွသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *