ေႏြရာသီေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းအားအေရွ ့နာဂခႏၱီးျမိဳ ့တြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီး

အေရွ့နာဂဖြံ ့ျဖိဳးေရးအဖြဲ ့အစည္းမွၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ေႏြရာသီေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းဆင္းပြဲကိုခႏၱီးျမိဳ ့၌ ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလ ၂၀ရက္ေန ့သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား၈၃ဦးတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းကာလအတြင္းသင္ၾကားပို ့ခ်သည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး၏တာ၀န္ႏွင့္အခန္းက႑၊ စာသင္ၾကားမွဳနည္းနာ၊ သင္ယူမွဳပံုစံ၊ အတန္းစီမံခန္ ့ခြဲမွဳ၊ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္နာဂစာေပဘာသာစကားမ်ားအားသင္ၾကားပို ့ခ်ခဲ့ပါသည္။ 

၎သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းပို ့ခ်ေပးေနသည့္နယ္လွည့္ေက်ာင္းဆရာ ဆရာခိုင္၀င္းက ဒီလိုေႏြရာသီေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းေပးရတာ ဒါကြ်န္ေတာ့္အတြက္ပ႒မဦးဆံုးဆိိုေတာ့ စိန္ေခၚမွဳေတာ့အနည္းငယ္ရွိတာေပါ့ေလ။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာျခားနားေနၾကတဲ့သင္တန္းသားေတြရဲ့ၾကားမွာေပါ့။ သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ ကြ်န္ေတာ္တို ့နာဂလူမ်ိဳးဆိုတာကလည္း မ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားၾကီးကြဲျပားေနၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုအဓိကထားျပီးသင္တန္းပို ့ခ်ရတာေလ။

၎မွဆက္လက္ေဖၚျပရာ၌ ေႏြရာသီသင္တန္းတက္ေရာက္လာၾကသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားအျပန္အလွန္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသလို သင္တန္းအတြင္းမွသင္ယူရရွိသည့္အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း မိမိနာဂေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ျပန္လည္အသံုးခ်သြားမည္ဟုတထစ္ခ်ယံုၾကည္ေၾကာင္းေျပာသြားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေရွ ့နာဂဖြံ ့ျဖိဳးေရးအဖြဲ ့အစည္းမွဦးေဆာင္သည့္အျခားေႏြရာသီေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းတစ္ခုကို ေလရွီးျမိဳ ့၌ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ဧျပီလ၂၆ေန ့တြင္ သင္တန္းျပီးဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *